Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door De Waecker worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat De Waecker op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. De Waecker zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens

De Waecker respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van De Waecker. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van De Waecker, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. De Waecker spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.